Individuell mätning och debitering (IMD) för sänkt elkostnad

En energismart fastighet är en attraktiv fastighet. Med ett IMD-system installerat blir lägre elkostnader ett gynnsamt faktum, för varje enskilt hushåll och för bostadsrättsföreningen som helhet. Som direkt effekt sjunker månadsavgifterna vilket gynnar värderingen av enskilda lägenheter. På längre sikt minskar även föreningens klimatpåverkan när mindre resurser förbrukas. Här går vi på Sekraft igenom vad IMD innebär, hur det fungerar och hur det leder till sänkta kostnader för er förening och era medlemmar.

Vad innebär Individuell mätning och debitering (IMD)? 

Individuell mätning och debitering är ett smart undermätningssystem för energiförbrukning. Huvudsyftet med IMD är att optimera fastighetens förbrukning av resurser och på längre sikt uppnå positiva miljöeffekter genom ökad medvetenhet kring hushållens förbrukning. Studier som utförts på olika fastighetsbestånd visar nämligen att energiförbrukningen statistiskt sett minskat med 25-35% vid införandet av IMD-system. Med minskade elkostnader blir även månadsavgifterna lägre och bostadsrättsföreningen mer attraktiv för lägenhetsköpare. På Sekraft hjälper vi er att beräkna hur stora besparingar just ni kan göra i er förening.

Hur fungerar IMD i praktiken? 

Traditionellt sett har varje lägenhet i en flerfamiljsbostad varsitt individuellt elavtal med en fast årlig avgift hos nätägaren. Med ett IMD-system i fastigheten tecknar bostadsrättsföreningen istället ett gemensamt elavtal för samtliga lägenheter med endast en fast avgift. Dessutom med goda möjligheter att förhandla om fördelaktiga elpriser från leverantören. Nya fjärranslutna elmätare installeras i lägenheterna – man betalar bara för sin egen förbrukning. Debitering sker direkt på månadsavierna för varje lägenhet och avläsningen sker helt digitalt med möjlighet att se sin egen förbrukning löpande. 

Energieffektivisera fastigheten 

Utifrån ett miljöperspektiv är IMD optimalt för att tillsammans i bostadsrättsföreningen spara på resurser. Minskad förbrukning av el ger följaktligen lägre utsläpp av koldioxid som uppstår vid elproduktion. Med ökad medvetenhet kring den egna förbrukningen följer också positiva effekter när hushållen inte förbrukar mer el än nödvändigt. IMD-systemets energibesparande effekter gör det därför till en träffsäker klimatinvestering.

Ett gemensamt elnät med ett undermätningssystem är kostnadseffektivt för både föreningen som helhet och för varje individuellt hushåll. Eftersom IMD bidrar till sänkt elförbrukning minskar även hushållens rörliga elkostnader samtidigt som den fasta abonnemangskostnaden på ca 1000 – 2000 kr per år sparas in. Ett klimatsmart och ekonomiskt gynnsamt IMD-system gör dessutom bostadsrättsföreningen mer attraktiv för potentiella lägenhetsköpare när lägenheterna värderas högre.

Vill ni veta mer?  

Är ni intresserade av att installera ett gemensamt elnät i er bostadsrättsförening? Sekraft hjälper er att beräkna hur stora besparingar just er bostadsrättsförening och dess medlemmar kan göra med ett gemensamt elnät och IMD-system. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation. 

Om oss Läs mer om IMD

Varför elbilsladdare?

I takt med att elbilarnas och laddhybridernas popularitet ökar blir infrastrukturen kring elbilsladdning allt viktigare. Genom att installera laddstolpar och laddboxar kan företag, bostadsrättsföreningar och offentliga aktörer skapa värde för anställda, kunder, boende och allmänheten. Ta steget tillsammans med oss på Sekraft, och skapa förutsättningarna för en smartare framtid.

Om Sekraft

Övergången från fossildrivna bilar till elbilar tar sig längre för varje dag som går. I takt med elbilens övertagande har elbilsladdare därför blivit en naturlig del av vår vardagsmiljö - i denna transformation tar vi täten som en ledande aktör på marknaden. På Sekraft kommer vi att fortsätta sträva mot visionen om fossilfria transporter genom att bidra till uppbyggnaden av infrastrukturen kring detta. Vill du vara med? Kontakta oss så skapar vi tillsammans säkra, hållbara och praktiska laddlösningar som passar just ert behov.

Läs mer